| ตารางข้อมูล | ค้นข้อมูล1 | ค้นข้อมูล2 | ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |  

Select Sensor -->| 20401 | 20402 | 20404 | 4529A | 4529C | 4529D | 814 | หน้าจอย่อ | 4529 |